Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de…


Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon…


Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust…


Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer…


Onterechte loonsanctie

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de…


Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het…


Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als…


Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een…


Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de…


Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te…